DE GEBRUIKER

De gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stadskanaal Recycling B.V., gevestigd te (9502ES) Stadskanaal, aan het adres Wagenmaker 8, 9502ES Stadskanaal, hierna ook te noemen: ‘Opdrachtnemer’.

Artikel 1. Definities

1.1. De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:
a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stadskanaal Recycling B.V., gevestigd te (9502ES) Stadskanaal, aan het adres Wagenmaker 8.
b. Opdrachtgever: de (natuurlijke) (rechts)persoon die een Overeenkomst is aangegaan met Opdrachtnemer;
c. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever strekkende tot het verrichten van opdrachten/diensten door Opdrachtnemer.
e. Acceptatievoorwaarden: voorschriften en regels welke door Opdrachtnemer worden gehanteerd met betrekking tot de aard, eigenschappen, samenstelling en aanbiedingswijze van Stoffen, te vinden, per type Inzamelmiddel, op de website van Opdrachtnemer: https://www.stadskanaal-recycling.nl/. Deze voorschriften en regels gelden naast en ter aanvulling op deze algemene  voorwaarden.
f. Aanbieding/Offerte: een aanbieding/offerte van Opdrachtnemer voor het verrichten van opdrachten/diensten.
g. Inzamelmiddelen: alle mogelijke (her)bruikbare middelen zoals, zonder uitputtend te zijn, containers, rolcontainers, ondergrondse containers, perscontainers, vaten, pallets en dergelijke, bestemd voor de (tijdelijke) opslag en het aanbieden van Stoffen.
h. Stoffen: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aangeboden/aan te bieden (gevaarlijke) (afval)stoffen, in welke vorm of aard dan ook.
i. Schade: geleden dan wel te lijden materiële en/of immateriële Schade, in zowel directe als indirecte zin;

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden en Acceptatievoorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden en de Acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Aanbiedingen en Offertes, voor zover door Opdrachtnemer niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever op een Overeenkomst, Aanbieding of Offerte, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2.4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijkt/blijken te zijn of vernietigd is/zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepaling(en), waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Alle mogelijke situaties die zich voor mochten doen tussen Partijen die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld en beslecht naar het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden.
2.6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving door Opdrachtgever van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de betreffende bepalingen niet van toepassing zijn op een Overeenkomst/Aanbieding/Offerte, of dat Opdrachtnemer het recht niet meer heeft om in andere, al dan niet soortgelijke, gevallen de naleving door Opdrachtgever van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand:
a. na ondertekening door Partijen van een schriftelijk stuk, of;
b. na ontvangst door Opdrachtnemer van een opdracht van Opdrachtgever en de schriftelijke akkoordverklaring door Opdrachtnemer ter zake die opdracht;
c. na aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer uitgebracht(e) Aanbod/Offerte en de schriftelijke akkoordverklaring door Opdrachtnemer van die aanvaarding van het Aanbod/de Offerte.
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand onder het voorbehoud dat de eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig worden verleend.
3.3. Mondelinge toezeggingen of afspraken van/namens Opdrachtnemer zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer worden bevestigd.
3.4. Aanvaarding door Opdrachtgever van een Aanbieding of Offerte leidt niet tot een Overeenkomst indien aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de Aanbieding of de Offerte. Een Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 4. Aanbiedingen, Offertes en prijzen

4.1. Aanbiedingen en Offertes, ongeacht de vorm, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
4.2. Alle in een Aanbieding of Offerte vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten, btw en andere (inter)nationale heffingen, belastingen of toeslagen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven door Opdrachtnemer. Al deze kosten worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4.3. Indien zich na het uitbrengen van een Aanbod/Offerte of na het sluiten van een Overeenkomst, prijsverhogende omstandigheden voordoen, die buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer liggen (zoals bijvoorbeeld stijging van loonkosten, wijziging in de wisselkoersen, stijging van de brandstof- en energieprijzen of be-/verwerkingsprijzen), heeft Opdrachtnemer het recht om deze extra kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.
4.4. Alle kosten die verbonden zijn aan vergunningen, ontheffingen, precario en dergelijke welke vereist zijn voor het plaatsen door Opdrachtnemer van een Inzamelmiddel, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.5. De heffingen en stortgelden die verband houden met het gebruik van een Inzamelmiddel door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.6. Opdrachtnemer is niet gehouden aan een Aanbieding of Offerte indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding of Offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een deel van hetgeen is vermeld in het Aanbod/de Offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.8. Aanbiedingen en Offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten, ook niet indien een Aanbieding of Offerte leidt tot een Overeenkomst.
4.9. Indien Opdrachtnemer in eerste instantie bepaalde kosten (waaronder in ieder geval: jaarlijkse indexering, huur, milieutoeslag, weegbrugkosten en administratiekosten) niet in rekening brengt bij Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer alsnog het recht om die kosten later, eventueel met terugwerkende kracht, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4.10. Opdrachtnemer heeft in het geval van een Overeenkomst welke heeft te gelden als een duurovereenkomst het recht om met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar de voorwaarden te wijzigen, waaronder, zonder uitputtend te zijn, de hoogte van de prijzen.
4.11. Voor levering op zaterdag wordt er door Opdrachtgever een toeslag in rekening gebracht van 50 euro. Dit kan door de Opdrachtnemer direct worden voldaan of hij ontvangt van Opdrachtgever een aparte betaallink.

Artikel 5. Facturering en betaling

5.1. Opdrachtnemer brengt, al dan niet op elektronische wijze, voor alle bedragen welke Opdrachtgever verschuldigd is een factuur uit. Betaling van facturen door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven door Opdrachtnemer.
5.2. Indien betaling binnen de betreffende termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en is de vordering onmiddellijk opeisbaar.
5.3. Opdrachtgever is gehouden om zelf zorg te dragen voor betaling. De betaling geschiedt door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.
5.4. In het geval van een Overeenkomst welke niet dient te worden gekwalificeerd als een consumentenovereenkomst, is het Opdrachtgever niet toegestaan om een eventuele vordering op Opdrachtnemer te verrekenen met een vordering van Opdrachtnemer en is het Opdrachtgever niet toegestaan om de betaling van een vordering van Opdrachtnemer op te schorten.
5.5. Indien Opdrachtgever in gebreke is met een betalingsverplichting, is Opdrachtnemer gerechtigd om de nakoming van de Overeenkomst geheel op te schorten.
5.6. Alle kosten die verband houden met de buitengerechtelijke invordering door Opdrachtnemer zijn voor rekening van Opdrachtgever en bedragen in geval van een Overeenkomst die geen consumentenovereenkomst is 15 % van de hoofdsom, ongeacht de hoogte daarvan.
5.7. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van liquidatie/staking/ontbinding van de onderneming van Opdrachtgever, (aanvraag van) het faillissement van Opdrachtgever, (aanvraag van) surséance van betaling door Opdrachtgever, (aanvraag van) het onder curatele plaatsen van Opdrachtgever, (aanvraag van) de toepasselijkheid van schuldsanering van Opdrachtgever en (aanvraag van) bewind over (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering werkzaamheden

6.1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden conform de Overeenkomst uit. Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren.
6.2. Opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de eventueel benodigde vergunningen voor het plaatsen, laden en lossen van Stoffen.
6.3. Opdrachtgever treft de maatregelen die vereist zijn in het kader van de verkeersveiligheid. Opdrachtgever zorgt ervoor dat, indien nodig, het Inzamelmiddel voldoende is verlicht en/of afgebakend met inachtneming van de wet, bij gebreke waarvan Opdrachtgever aansprakelijk is voor eventuele Schade, boetes en andere kosten, waarvoor Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaart.
6.4. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om op verzoek van Opdrachtnemer alle medewerking te verlenen aan monsterneming van de Stoffen door of namens Opdrachtnemer, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de in te nemen Stoffen ter plekke eenvoudig te bemonsteren zijn. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij blijkt dat de Stoffen conform de Overeenkomst zijn.

Artikel 7. Wijze van aanbieden en ophalen van Stoffen

7.1. Opdrachtgever biedt aan Opdrachtnemer zijn Stoffen op de overeengekomen wijze aan, in door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde en/of goedgekeurde Inzamelmiddelen. Een wijziging van deze wijze of van de aanbiedingsfrequentie, is alleen geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
7.2. Opdrachtgever biedt de Stoffen zodanig aan dat de Stoffen niet uitsteken buiten het Inzamelmiddel, dat verlies of wegwaaien van de Stoffen wordt voorkomen en dat geen hinder aan derden wordt veroorzaakt. Indien het Inzamelmiddel naar het oordeel van Opdrachtnemer is overbeladen of verkeerd beladen, is Opdrachtnemer gerechtigd de afvoer van de Stoffen te weigeren, en de kosten die daarmee verband houden in rekening te brengen bij Opdrachtgever, dan wel om extra kosten voor het afvoeren aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3. Opdrachtnemer is, indien dit door omstandigheden noodzakelijk is, gerechtigd om eenzijdig incidentele wijzigingen door te voeren.

Artikel 8. Aanbiedingsvoorschriften

8.1. Opdrachtgever is voor aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, en nadien telkens wanneer Opdrachtnemer dit verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling, alsook de gevarenklassen van de Stoffen aan Opdrachtnemer te verstrekken, dan wel – indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen van de Stoffen hem niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de Stoffen wijzigt/wijzigen, zulks uit eigen beweging schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.
8.2. Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door hem aangeboden Stoffen, alsmede dat de aldus aangeboden Stoffen overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten.
8.3. In verband met de tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen Stoffen in specifieke Inzamelmiddelen, zal Opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen Stoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen Stoffen deponeren, die krachtens de Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen.
8.4. Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient Opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de Acceptatievoorwaarden (https://www.stadskanaal-recycling.nl) bij het uitvoeren van een Overeenkomst. In geval van twijfel over de wijze waarop Opdrachtgever aan de Acceptatievoorwaarden moet voldoen, is  Opdrachtgever verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan Opdrachtnemer.
8.5. Inzamelmiddelen die het eigendom zijn van Opdrachtgever dienen te passen op het inzamel-/verwerkingsvoertuig van Opdrachtnemer en mogen deze niet beschadigen.

Artikel 9. Gebruik van Inzamelmiddelen

9.1. Alle door of namens Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer.
9.2. Een Inzamelmiddel mag enkel gebruikt worden voor het doel van het Inzamelmiddel: het opslaan en aanbieden van Stoffen. Een ander doel is niet geoorloofd.
9.3. In een Inzamelmiddel mogen in ieder geval geen Stoffen worden geplaatst die:
a. Schade toebrengen aan het Inzamelmiddel of andere eigendommen van Opdrachtnemer;
b. groter zijn dan het Inzamelmiddel;
c. niet vallen onder de deelstromen waarvoor het Inzamelmiddel bedoeld is, dit in het geval het Inzamelmiddel is bedoeld voor gescheiden inzameling van die deelstromen.
9.4. Het (ver)plaatsen en verwijderen van een Inzamelmiddel geschiedt op aanwijzing van Opdrachtgever. De extra kosten vanwege voortijdige verplaatsing of verwijdering van een Inzamelmiddel op verzoek van Opdrachtgever of de bevoegde autoriteiten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
9.5. Een Inzamelmiddel dient, indien het Inzamelmiddel afsluitbaar is, bij het aanbieden daarvan aan Opdrachtnemer goed gesloten te zijn.
9.6. Opdrachtgever is verplicht maatregelen om overlast voor derden als gevolg van het gebruik van het Inzamelmiddel te voorkomen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever aansprakelijk is voor alle eventuele Schade die daardoor ontstaat. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aanspraken van derden.
9.7. Een Inzamelmiddel wordt geacht in goede en normale staat van onderhoud aan Opdrachtgever te zijn geleverd. Klachten hieromtrent dienen uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst door Opdrachtgever van het Inzamelmiddel aan Opdrachtnemer schriftelijk te worden medegedeeld. Dit betreft een uitwerking van hetgeen is bepaald in art. 6:89 BW.
9.8. De kosten die verband houden met het herstellen van beschadigingen aan een Inzamelmiddel zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de beschadiging te wijten is aan Opdrachtnemer.
9.9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een Inzamelmiddel naar een andere locatie te verplaatsen. Het Inzamelmiddel dient te blijven staan op de locatie waar die door Opdrachtnemer is afgeleverd.
9.10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een Inzamelmiddel door derden te laten gebruiken/aan derden onder te verhuren, door derden te laten vervoeren of te ledigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
9.11. Opdrachtgever is verplicht het Inzamelmiddel goed te verzekeren tegen risico’s van diefstal, brand en beschadiging.

Artikel 10. Brengen, ophalen en ledigen van Inzamelmiddelen

10.1. Het moment van brengen, ophalen en ledigen van een Inzamelmiddel wordt na onderling overleg tussen Partijen vastgesteld, voor zover dit niet reeds bij de Overeenkomst is bepaald.
10.2. Opdrachtgever dient tijdig de standplaats van het Inzamelmiddel aan te geven. Indien er niemand aanwezig is bij de afgifte, wordt het Inzamelmiddel door Opdrachtnemer zo dicht mogelijk bij het door Opdrachtgever opgegeven adres geplaatst.
10.3. Opdrachtgever draagt ter zake het brengen, ophalen en de lediging zorg voor een vrije en onbelemmerde toegang tot het Inzamelmiddel/de standplaats en een voldoende stevige en veilige toegangsweg tot het Inzamelmiddel/de standplaats. Indien van een en ander geen sprake is, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de eventueel daardoor ontstane Schade aan, zonder uitputtend te zijn, de toegangsweg. Opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor de Schade van Opdrachtnemer en vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden.

Artikel 11. Meer- en minderwerk

11.1. Opdrachtnemer is niet gehouden buiten de Overeenkomst vallend werk uit te voeren.
11.2. Voor het geval de uitvoering van de Overeenkomst door oorzaken buiten de schuld van Opdrachtnemer is vertraagd, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.
11.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle niet voorziene kosten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. In dit artikel wordt, onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, de (omvang van de) eventuele aansprakelijkheid van Partijen bepaald.
12.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, ook niet in gevallen van opzet of grove schuld zijdens Opdrachtnemer, voor Schade van Opdrachtgever die voortvloeit uit een Overeenkomst/verband houdt met een Overeenkomst.
12.3. In het geval van een Overeenkomst welke dient te worden gekwalificeerd als een consumentenovereenkomst, aanvaardt Opdrachtnemer – in uitzondering op lid 2 – slechts aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden Schade indien de Schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van wanprestatie of een onrechtmatige daad van Opdrachtnemer.
12.4. In alle gevallen geldt dat de Opdrachtnemer slechts aansprakelijk is voor maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar van Opdrachtnemer.
12.5. Voor het geval de aansprakelijkheid niet door de verzekering is gedekt of de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot (volledige) uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur waar de schadeveroorzakende feiten betrekking op hebben.
12.6. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk:
a. voor indirecte Schade zoals bedrijfsschade en/of gevolgschade, ongeacht de oorzaak daarvan;
b. voor Schade welke het gevolg is van het handelen of nalaten, daaronder begrepen opzet en grove schuld, van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen;
c. voor Schade als gevolg van een tekortkoming en dit laatste het gevolg is van overmacht;
d. voor Schade welke (in)direct het gevolg is van defecten of gebreken aan een Inzamelmiddel of onderdelen daarvan.
12.7. Het Inzamelmiddel is gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om het Inzamelmiddel zorgvuldig te gebruiken en te onderhouden.
12.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle (casco)schade aan het Inzamelmiddel, waaronder in ieder geval Schade ten gevolge van brand, graffiti, vervuiling, verlies en diefstal.
12.9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor al hetgeen in een Inzamelmiddel is geplaatst. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, boetes, heffingen en Schade (waaronder begrepen milieuverontreiniging) voor zover dit is teweeggebracht door de in het Inzamelmiddel geladen materialen en/of onjuiste plaatsing daarvan.
12.10. Indien bij aanbieding van Stoffen blijkt dat het Inzamelmiddel Stoffen bevat die daar niet in hadden mogen worden geplaatst, is Opdrachtnemer bevoegd het Inzamelmiddel terug te voeren naar Opdrachtgever, dan wel het afvoeren van het Inzamelmiddel naar een andere afvalverwijderingsinrichting. Alle Schade die hiermee verband houdt is voor rekening van Opdrachtgever.
12.11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle Schade, waaronder bedrijfsschade, die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Stoffen en/of doordat de Stoffen niet overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten.  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de voornoemde Schade.

Artikel 13. Overmacht en opschorting

13.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Opdrachtnemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in de het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zonder daarmee in verzuim te raken, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en/of buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
13.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle onverwachte en buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer gelegen oorzaken waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder natuurrampen, belemmeringen door of bij derden, brand, stakingen/werkonderbrekingen, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid, oproer, oorlog en maatregelen/voorschriften van overheidswege.

Artikel 14. Ontbinding

14.1. Naast hetgeen ingevolge de wet heeft te gelden ter zake ontbinding, is Opdrachtnemer gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.2. Verder is Opdrachtnemer gerechtigd om een Overeenkomst te ontbinden indien:
a. het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
b. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
c. Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd en/of surséance van betaling is verleend aan Opdrachtgever;
d. een verzoek tot het onder curatele plaatsen van Opdrachtgever is ingesteld;
e. bewind over (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever is ingesteld;
f. de onderneming van Opdrachtgever wordt gestaakt/geliquideerd/ontbonden.
14.3. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden in alle andere gevallen waarin Opdrachtgever het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en Opdrachtgever als gevolg daarvan geacht kan worden niet in staat te zijn de Overeenkomst na te komen.

Artikel 15. Herroepings-/ontbindingsrecht

15.1. In het geval van een Overeenkomst, welke dient te worden gekwalificeerd als een consumentenovereenkomst en waarbij het gaat om het verlenen van diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, die op afstand of buiten de verkoopruimte is gesloten, heeft Opdrachtgever ingevolge de wet het herroepings-/ontbindingsrecht, inhoudende dat de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden herroepen/ontbonden door Opdrachtgever gedurende een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van het sluiten van de Overeenkomst. Dit recht kan worden uitgeoefend door, dit binnen de betreffende termijn van 14 dagen, het zenden aan Opdrachtnemer van het ingevulde modelformulier voor herroeping, zoals bedoeld in bijlage 1 deel B van de Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, of door het binnen dezelfde termijn zenden aan Opdrachtnemer van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring. Het bedoelde modelformulier kan worden gedownload via de website van Opdrachtnemer: https://www.stadskanaal-recycling.nl.
15.2. Het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring mag ook elektronisch worden ingevuld en worden opgestuurd naar het e-mailadres van Opdrachtgever: info@stadskanaal-recycling.nl. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal Opdrachtnemer onverwijld op een duurzame gegevensdrager aan Opdrachtgever een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
15.3. Indien de overeenkomst is herroepen, ontvangt Opdrachtgever alle betalingen die Opdrachtgever tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van Opdrachtgever voor een andere wijze van levering dan de door Opdrachtnemer geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Opdrachtnemer op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van Opdrachtnemer terug. Opdrachtnemer betaalt Opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Opdrachtgever de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen bij Opdrachtgever voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
15.4. Het hiervoor bedoelde herroepings-/ontbindingsrecht is uitgesloten voor zover de overeengekomen levering van het Inzamelmiddel ingevolge de Overeenkomst plaats dient te vinden binnen de genoemde wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Opdrachtgever (de consument) doet in dit geval bij het aangaan van een Overeenkomst dan ook uitdrukkelijk afstand van zijn herroepings-/ontbindingsrecht.

Artikel 16. Klachtplicht – art. 6:89 BW

16.1. Klachten van Opdrachtgever over andere gebreken dan bedoeld in art. 9 lid 7 van deze algemene voorwaarden in de uitvoering van een Overeenkomst door Opdrachtnemer, dienen door Opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt, te worden ingediend bij Opdrachtnemer. Het vorenstaande geldt ook voor klachten over (de hoogte van) een factuur. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Een Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende/daarmee verband houdende geschillen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
17.2. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit/verband houden met een Overeenkomst, en voor het geval de Overeenkomst een consumentenovereenkomst betreft en de voornoemde rechtbank een andere is dan die ingevolge de wet bevoegd is, zal Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever herroepen op deze bevoegdheidsclausule en hierbij aan Opdrachtgever een termijn van één maand gunnen om de volgens de wet bevoegde rechtbank te kiezen ter beslechting van het geschil. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen keuze maakt, is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, exclusief bevoegd.